icresim

Anasayfa

Seç-G Kuralları

Seç-G Kuralları

Seç-G Kuralları

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik

Sağlık, Teknik Emniyet ve Çevre Koruma Politikamız çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği ile çevrenin korunması ADER üyesi tüm şirketlerimizin bünyelerinde yer alan çalışanların öncelikli amacı ve görevidir. Sektörün yapısı gereği faaliyet alanlarımız ağır ve tehlikeli işler kapsamına girmektedir. Çalışanlara, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri ve işyerindeki riskler, kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, işyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, kişisel koruyucu alet kullanımı, ekranlı ekipmanlarla çalışma, uyarı işaretleri, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik ve düzen, yangın olayı ve yangından korunma, termal konfor şartları, ergonomi, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, ilk yardım ve kurtarma gibi konularda eğitim verilmesinin yanında, mesleki yeterliliklerinin sağlanması için mesleki eğitimler de gerçekleştirilmektedir.

Bu konuda tüm üyelerimiz tarafından bayilerimizin de aynı şekilde bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmakta, gerek sanal ortamda gerekse yapılan yazılı bildirimlerle entegrasyon içinde müşterek bir koruma politikası oluşturulmaktadır.

Bu konuda çalışmalar teknik birimlerimiz tarafından sistemin denetimi, yenilenmesi ve sorunsuz sürdürülebilmesi için belirlenen hedefler dahilinde yapılan toplantılarda ele alınmakta, bu toplantılarda çıkan görüşlere göre geleceğin politikaları belirlenmektedir.

 

NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?

6331 sayılı yasa ile her işletme ve kurumun bir iş güvenliği uzmanı ve bir iş yeri hekimi bulundurması veya bu uzman ve hekimi yetkilendirilmiş ‘ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ’inden temin etmesi zorunlu hale gelmiştir. Akaryakıt ve Lpg istasyonları “çok tehlikeli” sınıfında olduğundan İSG UZMANI ve İŞYERİ HEKİMİ hizmeti almaları gerekmektedir. Soma da yaşanan faciadan sonra İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ bilinci ve önemi daha da artmıştır.

İŞYERLERİNDE YASAL OLARAK UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

 “Çok Tehlikeli” Sınıfında yer alan akaryakıt ve lpg istasyonlarının;

OSGB ‘ lerden Alması Gereken Hizmetler

 • İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli kontrolleri
 • İş yeri risk analizi
 • Çalışanların iş güvenliği
 • İş sağlığı eğitimleri
 • Acil durum eylem planı
 • Sağlık tarama hizmetleri

 

İşyerinde bulundurulması yasal zorunluluk olan iş güvenliği uzmanı bulundurmamanın cezası aylık 5390TL, iş yeri hekimi bulundurmamanın cezası aylık 5390TL, yardımcı sağlık personeli bulundurmamanın cezası da yine aylık 2695 TL ‘dir.

 

İşverenler Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler

 • Sağlık ve güvenlik dokümanı
 • Risk değerlendirme raporu
 • Çalışma izin belgesi
 • Mekanik ve elektrikli ekipman için bakım planı
 • Patlamayı önleme planı
 • Yangından korunma planı
 • İlkyardım talimatı
 • Zehirli gazlarla ilgili alınan önlemlere ait korunma planı
 • Havalandırma planı

Tutulması Gereken Kayıtlar

 • Mekanik ve elektrikli ekipmanın yapılan kontrol ve testleriyle ilgili kayıt tutulacak ve saklanacaktır.
 • Patlama riski ve yangın tehlikesi, zararlı ortam havasına karşı korunma tedbirleri açısından otomatik ölçüm sonuçları kayıt altına alınacak ve saklanacaktır.
 • Patlayıcı madde kayıt defteri
 • İşçi özlük dosyaları

Yukarıda etraflıca açıklandığı üzere işyerlerinde alınması gereken tedbirler ile uyulması gereken kurallara riayet edilmesi ve tutulması zorunlu olan kayıtlar tam ve eksiksiz olarak düzenlenmelidir.

İşyerlerinde resmi kurum denetim elemanlarınca yapılacak denetimlerde belirtilen hususlar dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

-Akaryakıt ve Lpg istasyonlarında;

Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önleyebilmek için alınması gereken tedbirleri tespit etmek, öncelikli iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek önleme politikaları geliştirerek, işyerlerinde kalıcı ve sistematik iyileşme sağlanması gerekmektedir.

Akaryakıt ve Lpg istasyonlarında yapılan denetimlerin değerlendirilmesi sonucunda en çok karşılaşılan durumlar;

 • Mesleki eğitimini tamamlamamış ve periyodik sağlık muayeneleri yapılmayan personel çalıştırılması
 • Elektrik tesisatı, topraklama ölçüm ve paratoner periyodik kontrollerinin yılda en az bir (1) defa yapılmaması
 • Kompresörlerin ayrı bir yerde bulunmaması ve yıllık kontrollerinin yapılmaması
 • Yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmamış olması ( yangın dedektörü, yangın söndürme tüpleri )
 • İşçi özlük dosyalarının tamamlanmamış olması
 • İş yerinde kullanılan tüm ekipmanların iş güvenliği ve sağlığı yönetmeliğine uygun olmaması

 Yukarıda belirtilen maddeler genellikle dışarıdan alınan hizmetler ve belgeye dayalı eksikliklerdir. Maalesef en son yaşanan Soma faciasına kadar ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine gereken önem verilmemekte ve maliyetler de bahane edilerek kaza ve yukarıda sıralanan diğer olumsuzluklarla karşılaşılmakta idi.

Ancak bilinmelidir ki; İşveren ve/veya çalışan kusurundan dolayı oluşabilecek iş kazaları; işveren için maddi olarak ağır koşullar oluşturabilir. Maliyetlerden kaçarken, oluşabilecek bir iş kazası, iş akışını yavaşlatır, gelirde düşüşe sebep olur, iş kazası geçiren çalışan için oluşacak tedavi ve sigorta masrafları ve çevrede oluşacak zararlar doğrultusunda kayıplar oluşturur ve her şeyden önemlisi insan sağlığını tehlikeye atar.  

İşverenler 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ kanunu gereği hizmet almak zorundadır, yapılan analizler sonucu belirtilen eksiklerin biran önce yerine getirilmesi ile hem can hem de mal kaybı önlenebilir.